Rakennustiedon ympäristöluokitus rakennushankkeelle

Hankevaiheen kriteeristöllä voidaan asettaa tavoitteita, ohjata suunnittelua ja urakointia sekä valvoa uudisrakennus- sekä peruskorjaushankkeita. Asuinkerrostaloille sekä toimitila- ja palvelurakennuksille on omat Rakennustiedon ympäristöluokituksen hankevaiheen kriteeristöt. Kriteeristöt löytyvät Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalusta ja ovat ladattavissa myös verkkosivuiltamme pdf-tiedostona.

Lainsäädännön kehittyessä tai taustamateriaalien päivittyessä kriteeristöä päivitetään myös varsinaisten julkaisuversiopäivitysten välillä.Rakennustiedon ympäristöluokituksen hankekriteeristö julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja tällä kriteeristöversiolla on tehty muutamia hankkeita. Rakennustiedon ympäristöluokituksen käyttö yleistyi vuonna 2018 julkaistujen kriteeristöjen myötä.

Tällä hetkellä suurin osa hankkeista käyttää vuonna 2018 julkaistua kriteeristöä. Vuoden 2023 alusta on uusia hankkeita voinut avata ainoastaan lokakuussa 2022 julkaistuille Hanke2022 kriteeristöille.

Hankkeen ohjaus

Kestävän kehityksen ja tehokkuuden huomioimista rakentamisessa arvostavat niin asukkaat, rakennuttajat ja kiinteistön omistajat kuin yhteiskunnalliset päättäjätkin. Luonnonvarojen parempi hyödyntäminen ja kiinteistön alemmat käyttökustannukset toimivat kannustimena panostaa ympäristötekijöihin rakennusten suunnittelussa.

Osta lisenssi ympäristöluokituksen työkaluun >

Rakennustiedon ympäristöluokitusta ja Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalua käyttämällä on helpompi sopia esim. rakennusten ympäristösuorituskykytavoitteista ja ratkaisujen kehittämisestä.

1. Hanki työkalu

Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalun käyttäminen alkaa siitä, että rakennushankkeen toimijat hankkivat käyttäjälisenssin Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalun käyttöön. Käyttäjälisenssin avulla voit kirjautua Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkaluun. Hankkeen aluksi kiinteistön omistajan, ympäristökonsultin ja suunnittelijoiden on tärkeää yhdessä tutustua Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalussa oleviin ympäristöluokituksen kriteereihin.

2. Aseta tavoite

Tilaaja määrittelee rakennushankkeelle ympäristölaadun minimitavoitetason sekä ne osa-alueet, jolla minimitaso saavutetaan ja potentiaalin, jolla tavoitetaso mahdollisesti ylitetään. Aloituskokouksessa sovitaan myös todistusaineiston viennistä Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkaluun  ja siitä, kuka vastaa minkäkin todistusaineiston laatimisesta.

Hankkeeseen osallistuvien kanssa käydään läpi vaatimusmäärittelyt tavoitetason mukaisten ratkaisujen laatimiseen.

3. Syötä tiedot

Projektipäällikkö asettaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalussa tavoitteet kriteerikohtaisesti. Hankkeen aikana tilaaja ja projektipäällikkö seuraavat työkalusta hankkeen tavoitetason toteutumista. Hankkeessa voidaan käyttää apuna ympäristökonsulttia suunnittelu- ja rakennusvaiheen muutosten suunnittelussa.

Projektipäällikkö tarkastaa työkaluun tallennettavia suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tuottamia raportteja.

4. Pyydä hankkeen auditointia

Hankkeen Rakennustiedon ympäristöluokituksen auditoija, joka on Rakennustieto Oy:n kouluttama ja valtuuttama asiantuntija, tarkistaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkaluun tallennettujen materiaalien ja raporttien sisällön sekä pisteytyksen ja päättää hyväksynnästä.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen työryhmä käsittelee auditointiraportit ja vahvistaa saavutetun luokitustason ja myöntää luokituksen hankkeelle. Rakennustieto Oy lähettää todistuksen ja lasisen laatan osoituksena saavutetusta Rakennustiedon ympäristöluokituksesta hankkeen omistajalle.

Puolueeton kolmannen osapuolen auditointi tuo läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja varmistaa saavutetun toteutuman.

Auditointi ja luokitus

Rakennustiedon ympäristöluokitusta hakevan rakennushankkeen todistusaineiston auditoinnin suorittaa Rakennustieto Oy:n valtuuttama auditoija. Auditoija on aina hankkeesta riippumaton ja auditoijan valinnasta vastaa Rakennustieto Oy.

Hankkeita kannustetaan auditoimaan hanke kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisen kerran suunnitteluvaiheen lopussa, jolloin voidaan varmistaa, että tavoiteltavat asiat on huomioitu riittävän laajasti. Suunnitteluvaiheen auditoinnin teettämisestä palkitaan pisteillä.

Varsinainen luokitus hankkeelle myönnetään käyttöönottotarkastuksen jälkeen suoritettavalla auditoinnilla. Osoituksena luokituksen saavuttamisesta rakennukselle myönnetään todistus ja lasinen laatta, jonka voi kiinnittää esimerkiksi rakennuksen ulkoseinään.

Hanke2023 – Pien- ja rivitalohankkeen kriteeristö

Ympäristöluokituksen Hanke2023 –kriteeristö pien- ja rivitalohankkeille julkaistaan loppuvuodesta 2023.

Hanke2022 – rakennushankkeen luokituskriteeristö

Rakennustiedon ympäristöluokituksen Hanke2022 –kriteeristö julkaistiin lokakuussa 2022 ja ylimenokauden jälkeen vuoden 2023 alusta uusia hankkeita on voinut avata vain tällä kriteeristöllä.

Hanke2022-kriteeristöä kehitettiin vuoden kestäneen jakson aikana useiden Kira-alan toimijoiden kanssa yhteistyössä. Vuonna 2018  julkaistu kriteeristö päivitettiin vastaamaan alan kehitystä.

Rakentamislaki on uudistumassa ja EU-taksonomia on tuonut uusia vaatimuksia rakennusalalle. Useiden työpajojen ja lausuntokierroksen kommenttien pohjalta luotiin uudistettu hankevaiheen Rakennustiedon ympäristöluokituksen kriteeristö, jossa useita vaatimuksia päivitettiin ja tarkennettiin.

Alan yhteisen näkemyksen perusteella elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta päivitettiin julkaisuvaiheessa vielä lausuntoversiona olleen, ilmastoselvityksen ohjeistuksen mukaiseksi.

EU-taksonomia toi omia vaatimuksia rakentamisen prosesseihin ja nämä huomioitiin uusissa Hanke2022-kriteereissä siten, että Rakennustiedon ympäristöluokituksen kolmen tähden luokitustaso vastaa EU-taksonomian vaatimuksia niiltä osin kuin Rakennustiedon ympäristöluokitus niitä arvioi.

Rakentamislain mukaiset uudet hiilijalanjäljen vertailuasteikot tuodaan osaksi Rakennustiedon ympäristöluokituksen kriteereitä, kunhan asetukset niistä valmistuvat. Samoin huomioidaan EU-taksonomian vaatimusten tarkennukset siten, että kolmen tähden luokitustaso Rakennustiedon ympäristöluokituksessa  vastaa aina taksonomian vaatimuksia.

Hanke2022 kriteeristön tueksi on saatavilla erilaisia laskureita ja raportointipohjia. Nämä löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen luokituskriteerit 2018

Rakennustiedon ympäristöluokituksen  Hanke 2018 sisältävät kriteeristöt asuinrakennuksille sekä toimitila- ja palvelurakennuksille. Näihin kriteeristöihin ei voi enää avata uusia hankkeita, mutta jo avatut hankkeet voi saattaa loppuun.

Hankkeet voivat halutessaan vaihtaa hankkeet myös Hanke2022 kriteeristölle, ja mikäli haluat toimia näin, ole yhteydessä Rakennustiedon ympäristöluokituksen tuotepäällikköön.

Hanke2018 Materiaalit

RTS kriteeristöt 2018: Työryhmän päätökset ja hyväksytyt innovaatiot (päivitetty 18.6.2021)

Innovaatiohakemuksen pohja (.docx, päivitetty 23.6.2020)

RTS-ympäristötyökalun toiminnallinen käyttöohje (päivitetty 21.7.2021)

Arviointikriteeristö Toimitila- ja palvelurakennuksille (v1.11, 250220)

Arviointikriteeristö Asuinkiinteistöille (v1.11, 080920)