Tiedot EPD-ympäristöselosteessa

Rakennustiedon hyväksymät selosteet sisältävät kaikki EN 15804 standardissa määritellyt tiedot, jotka löytyvät myös malliselosteesta.

Pääpiirteittäin tiedot ovat seuraavat:

Tuotteen tiedot

 • Tuotekuvaus, Tuotteen ja sen käytön kuvaus, Tuotestandardit, Fysikaaliset ominaisuudet
 • Tuotteiden pääraaka-aineet ja tuoteseloste (ilmoitetaan tehtaalle tuodut)
 • Lista tuotteen sisältämistä REACH SVHC -aineista

Elinkaariarvioinnin laskentaperusteet

 • Toiminnallinen/ilmoitettu yksikkö
 • Tuotevaihe sisältää moduulit A1 (Raaka-aineiden hankinta), A2 (Kuljetukset) ja A3 (Valmistus) ja A4 (Kuljetukset työmaalle) sekä osan C ja D uudelleenkäyttö, hyödyntäminen, kierrätys tiedot.

Elinkaariarvioinnin tulokset

 • Ympäristövaikutukset
 • Luonnonvarojen käyttö
 • Jätekategoriat
 • Muut ympäristöindikaattorit
 • Muut ilmoitettavat tiedot (Päästöt maahan, Päästöt pintaveteen, Sisäilmaemissiot)
 • Tekniset lisätiedot (Skenaariot mitä käytetty, auttaa rakennustason arviointia)
 • Käyttö, Tuotteen kuljetus, Hukka työmaalla, End-of-life, Jätteen käsittely, Uudelleenkäyttö
 • Hyödyntäminen, Kierrätys
 • Lisätietoja


Pre-EPD tuotteille, jotka eivät täytä vielä 1 vuoden tuotantovaatimusta

Vuodesta 2021 alkaen on mahdollista hakea Rakennustiedon EPD -hyväksyntää myös tuotteille, jotka eivät vielä täytä yhden vuoden vähimmäistuotantovaatimusta.

Tämä pre-EPD:n (ennakko-EPD) hyväksynnän edellytyksenä on, että tuotteella on riittävän samankaltainen tuote, joka on ollut tuotannossa vähintään yhden vuoden ajan, ja jonka perusteella LCA-laskenta voidaan suorittaa. Pre-epd-selosteen tuotteen todellinen (ei teoreettinen) raakamateriaalin menekki ja tuotantohävikki täytyy olla tiedossa, jotta seloste voidaan hyväksyä. Verifioijan vastuulla on varmistaa, että tulokset ovat luotettavia. Pre-EPD:ssä tulee olla selkeästi ilmoitettuna, että kyseessä on ennakkoon tehty seloste.

Pre-EPD on voimassa 1,5 vuoden ajan verifiointipäivämäärästä, jonka jälkeen laskenta täytyy tehdä uudelleen suoraan tuotteen tuotannosta saatavan datan perusteella. Pre-EPD-selosteen haltija hakee selosteelle hyväksyntää uudelleen täyttämällä EPD:n hakulomakkeen . Hakulomakkeella tulee selkeästi ilmoittaa, että kyse on pre-EPD:n uusinnasta.

Pre-EPD:n julkaisu laskutetaan eri periaatteella kuin tavallinen seloste, kts Rakennustiedon EPD julkaisuhinnasto

Lisää tietoja löytyy myös  EPD FAQ

EPD-tietojen käyttökohteet

Rakennusmateriaalien ympäristöselosteita voidaan laatia montaa eri käyttötarkoitusta varten.

Rakennustuotteen valmistaja voi tehdä selosteen

 • Yrityksen omaan käyttöön, jotta tiedostetaan tuotteiden ympäristövaikutukset.
 • Ympäristöseloste voidaan tehdä myös toisia yrityksiä varten, jolloin selosteessa esitetään yritykselle olennaiset tiedot toisten yritysten tiedontarpeen kannalta.
 • Ympäristöseloste voidaan laatia myös kuluttajia varten, jolloin kaikista teknisimmät tiedot voidaan jättää pois ja keskittyä vain kuluttajan kannalta oleelliseen, kuten hiilijalanjälkeen ja energiankulutukseen. Tällöin seloste ei ole standardin EN15804 mukainen.

Rakennustiedon EPD -ympäristöselosteet laaditaan ensisijaisesti yritysten käyttöön. Selosteet ovat tyypin III ympäristöselosteita, eli niissä esitetään määrällistä ympäristötietoa tuotteen elinkaaresta, jotta saman käyttötarkoituksen täyttävien tuotteiden vertailu olisi mahdollista rakennustasolla. Elinkaariarviointi on tehty standardin EN ISO 14044 mukaan ja EN 15804:ssä määritettyjen rakennussektorikohtaisten täsmennysten mukaan (esim. järjestelmän rajat, modulaarisuus, jne.).

Ympäristöselosteet sisältävät kaiken sen tiedon, mitä EN 15804 -standardin mukaan ympäristöselosteessa täytyy esittää yritysten välisessä viestinnässä. Selosteet voivat olla yhden tai useamman organisaation tuottamia selosteita yhdelle tuotteelle taikka tuoteryhmälle, joka sisältää samankaltaisia tuotteita. Ympäristöselosteessa esitetään mahdollisimman yksinkertaisesti tuotteen tiedot ja laskennalliset ympäristövaikutukset.

Mihin EPD tietoja tarvitaan?

Ympäristötiedon laatu ja määrä vaihtelee huomattavasti. Ympäristöselosteet takaavat yrityksille luotettavan lähteen rakennustuotteiden ympäristötiedon hankintaan. Kaikki Rakennustiedon EPD -tunnuksella varustetut selosteet ovat kolmannen osapuolen todentamia. Todentamisella varmistetaan, että tieto on

 • luotettavaa
 • yhdenmukaista
 • rakennustasolla vertailtavissa
 • ajantasaisten standardien mukaista
 • helposti jatkojalostettavissa ja käytettävissä

Ympäristötietoa voidaan käyttää suunnittelun apuna tehtäessä rakennustason vertailua. Sitä tehtäessä on tärkeää ottaa huomioon rakennuksen koko elinkaari. Tällöin ensisijaisia ympäristöselostetietoja ovat mm. tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet ja niihin liittyvät vaatimustasot yhdessä ympäristötietojen kanssa. Rakennustiedon EPD-tietoja tarvitaan kun selvitetään:

 • tuotteiden sisältämiä haitallisia aineita
 • tuotteiden soveltuvuutta kierrätykseen
 • tuotteiden soveltuvuutta uudelleenkäyttöön
 • tuotteiden soveltuvuutta loppusijoitukseen
 • tuotteiden resurssitehokkuutta
 • tuotteiden materiaalitehokkuutta
 • tuotteiden ja rakentamisen hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia

RTS EPD:ssä esitettyjä tietoja voidaan käyttää mm. RTS-ympäristöluokituksessa sekä tietolähteenä LEED:ssä, BREEAM:ssa ja DGNB:ssä.

Soveltuvatko Rakennustiedon EPD:t käytettäväksi kansainvälisesti?

Kyllä,  EPD:t on laadittu standardin EN 15804, RTS PCR:n ja tuoteryhmäkohtaisten standardien mukaan, joten niitä voi käyttää EU:n alueella. EN -standardi poikkeaa hieman vastaavasta ISO-standardista, joten RTS EPD:t eivät välttämättä kata kaikilta osin tietoa, jota tarvitaan esim. Japanissa ja USAssa. Kuitenkin esimerkiksi LEED v4 hyväksyy myös EN 15804 mukaisen EPD:n.

Rakennustiedon ympäristöselostetoiminta on auditoitu ECO Platformin toimesta ja täyttää kaikki toiminnalle asetetut vaatimukset.

Missä Rakennustieto julkaisee tiedot?

Rakennustieto julkaisee hyväksytyt selosteet omassa hakupalvelussaan. Lisäksi yrityksellä on mahdollisuus julkaista hyväksytyn selosteen koneluettavat tiedot ECO Platformin sivuilla.

Hyväksytyt yrityskohtaiset selosteet voidaan julkaista myös Rakennustiedon Tuotetieto -palvelussa osana muuta yrityksen tuotetietoa. Urakoitsijan kannattaa hankkia käyttöönsä Tuotetiedon hallintapalvelu.

EPD-työkalu

Kiristyvät tuotteita koskevat ympäristövaatimukset edellyttävät nopeampia tapoja laskea tuotteiden ympäristövaikutuksia. EPD-työkalujen tarkoituksena on vähentää ympäristövaikutusten laskemiseen käytettyä aikaa ja edistää EPD:n laadintaa.

EPD-työkalut antavat valmistajille ympäristövaikutustietoa koko valmistusprosessista loppusijoitukseen saakka. Tarkoituksena on hyödyntää ajantasaista raaka-aineiden ja prosessien ympäristövaikutustietoa. Työkalujen avulla yritys voi esim.

 • Jalostaa tuotekehitysprosessia
 • Kehittää ympäristövaikutuksiltaan parempia tuotteita
 • Vertailla tuotetietoja rakennustasolla ja rakennusosatasolla

Työkalun verifiointi

Työkalujen verifiointiprosessi eroaa yksittäisten selosteiden verifiointiprosessista. Menetelmäohjeen liite appendix A kuvaa eroavuudet. Käytännössä ympäristötyökalun hyväksymisessä tarvitaan seuraavat tiedot:

 • Työkalun kuvaus (soveltuvat tuoteryhmät) ja nimi sekä käyttäjät kuvattuna
 • Työkalun prosessi ja taustatietolähteet kuvattuna
 • Kolme erilaista työkalusta tulostettua malliselostetta (kolme erilaista ääripään selostetta laadittuna)
 • Kolme erilaista verifiointiraporttia täytettynä (työkalu, PRE-EPD ja SAMPLE-EPD (3 kpl))
 • PRE-EPD tulostettuna
 • SAMPLE-EPD (3 kpl) tulostettuna
 • Lokikirja työkalun muutoksista
 • Referenssi-EPD laadittuna
 • Työkalun käyttäjän ja verifioijan kommunikointi esitettynä

RTS EPDt, jotka on laadittu käyttäen EPD-työkalua täytyy täyttää kaikki samat laadulliset vaatimukset kuin EPDt, joissa ei ole käytetty EPD-työkalua apuna.

Työkalun verifiointi tehdään kolmen vuoden välein.

Yksinkertaistettu verifiointiprosessi

Kun ympäristötyökalu on hyväksytty, voidaan jatkossa kaikki hyväksytyllä ympäristöselostetyökalulla laaditut selosteet hyväksyä yksinkertaistetulla verifiointiprosessilla. Tällöin ympäristöselosteen verifioija tarkistaa ainoastaan muuttuneet tiedot. Ympäristöselosteen verifioijan täytyy allekirjoittaa seloste. Työkalulla laadittu seloste on voimassa viisi vuotta verifioinnista.

Hyväksyttyjen työkalujen nimet julkaistaan EPD listauksessa, käytä hakusanaa “tool”. Vuoden 2023 alussa työkaluja on hyväksytty kymmenen kappaletta.


Rakennustiedon EPD ja ECO Platform


ECO Platform on auditoinut Rakennustiedon ympäristöselostetoiminnan ja se on hyväksytty osaksi kansainvälistä ECO Platform -järjestelmää.

Rakennustiedon EPD -selosteen haltijalla on mahdollisuus julkaista selosteen tiedot ILCD+EPD formaatissa ECO Platform portaalissa ja liittää ECO Platformin logo selosteen yhteyteen. Järjestelmästä löytyy satoja hyväksyttyjä ympäristöselosteita.

ECO Platform on vaihtanut järjestelmätoimittajaa. Kaikki lokakuun 2020 jälkeen julkaistut selosteet löytyvät uudesta ECO Portaalista ILCD+ EPD-muodossa. Mikäli haluatte julkaista tiedot ECO Platformin järjestelmässä, tarvitsemme EPD-tiedot ILCD+ EPD-muodossa ZIP- ja XML-tiedostona sekä excel-tiedostona.Lisää tietoa ECO Platformista löytyy täältä.